+421 940 608 327 arpis@arpisltd.com

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

Kontaktné údaje správcu:

Názov: ARPIS, s. r. o.

Adresa sídla: Veľkomoravská 1176/62, 911 05 Trenčín, Slovensko

ICO: 532 011 59

DIC: 2121302359

IC DPH: SK2121302359

E-mail: arpis@arpisltd.com

Telefón: +421 940 608 327

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Bezpečnosť vašich údajov a ich zákonné spracovanie je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako spracúvame vaše osobné údaje a ako dosahujeme ich bezpečnosť.

Koncepty

Dotknutá osoba: Fyzická osoba (spotrebiteľ a živnostník), ktorej sa osobné údaje týkajú (ďalej aj „Vy“ alebo „zákazník“);

Osobné údaje: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac špeciálnych prvkov fyzického, fyziologického, genetického, psychologická, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby (ďalej aj „údaje“ alebo „informácie“);

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva spracúvanie a zodpovedá zaň. Správcom osobných údajov je ARPIS s.r.o. (ďalej aj „my“);

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo v mene správcu spracúva pre správcu osobné údaje na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov (ďalej aj „obchodný partner“ alebo „partner“);

Webová stránka: Webová stránka dostupná na adrese www.arpisltd.com

Účel spracúvania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracúvané. Takýmto dôvodom môže byť napr. správa užívateľských účtov, plnenie zmlúv, zasielanie informačných newsletterov alebo zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátke textové súbory uložené vo vašom webovom alebo mobilnom prehliadači. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, takzvaný Cookie ID. Ide o reťazec znakov priradených webovými stránkami a servermi prehliadaču, ktorý uložil súbor cookie. To umožňuje webovým stránkam a serverom rozlíšiť a identifikovať jednotlivé prehliadače. Cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnocovanie ich návštevnosti a za účelom lepšieho zacielenia marketingových aktivít. Ak si prezeráte našu webovú stránku, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

Tretie krajiny: krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kam patria predovšetkým členské štáty Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Aké osobné údaje sa spracúvajú?

My a naši zmluvní spracovatelia spracúvame v súvislosti s príslušným právnym titulom a účelom spracúvania nasledovné osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, dodacia alebo iná kontaktná adresa, sídlo, IČO, DIČ;
elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
ďalšie elektronické údaje: IP adresa, cookies;
iné osobné údaje: spravidla údaje poskytnuté zákazníkom v kontaktnom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, vrátane neskorších aktualizácií.
Aký je pôvod osobných údajov?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame napr. pri objednávaní našich služieb, registrácii užívateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásení sa na odber noviniek. Ide hlavne o

identifikačné a adresné údaje;
elektronické kontaktné údaje;
ďalšie osobné údaje súvisiace so zmluvným vzťahom.

iné elektronické údaje:

o cookies

o webovú stránku, z ktorej ste prišli na našu webovú stránku;

o IP adresa;

o dátum a čas prístupu;

o vyhľadávacie dopyty;

o kód odpovede http a https;

o informácie o prehliadači a operačnom systéme počítača.

Prečo sa spracúvajú osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť spracované na nasledujúce účely:

komunikácia so zákazníkmi v rámci predzmluvných vzťahov, napr. cez kontaktný formulár alebo chat;
plnenie zmluvy uzatvorenej prostredníctvom nášho internetového obchodu;
správa používateľského účtu na webovej stránke;
publikovanie zákazníckych recenzií;
zobrazovanie reklám na základe vašich záujmov;
zasielanie informačných newsletterov a ponúkanie našich produktov alebo služieb;
zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýza návštevnosti našich webových stránok a vášho správania na webe;
ochrana našich práv, majetku alebo bezpečnosti, alebo práv, majetku alebo bezpečnosti iných osôb;
účtovné a daňové účely;
splnenie iných zákonných povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované na základe nasledujúcich právnych základov:

plnenie pr primárnej povinnosti;
plnenie zmluvy;
oprávnený záujem správcu na zasielaní informačných newsletterov;
súhlas so zasielaním informačných newsletterov;
súhlas so spracovaním osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtovné a daňové účely a plnenie ďalších zákonných povinností sú zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami.

Ako dlho sa osobné údaje spracúvajú?

Vaše osobné údaje sa spracúvajú:

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatnenie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
po dobu trvania nášho oprávneného záujmu o zasielanie informačných newsletterov (2 roky od posledného otvorenia informačného newslettera);
po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie 4 roky od jeho udelenia, resp. 4 roky od poslednej objednávky).
Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov) môžu mať prístup k vašim osobným údajom:

Poskytovatelia IT služieb a hostingu
Poskytovatelia analytických služieb.
Poskytovatelia reklamných služieb.
Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
Orgány verejnej správy.
Predávajú sa osobné údaje mimo EÚ?

Prevádzkovateľ má v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú:

Partneri, ktorým poskytujeme údaje na účely analýzy návštevnosti našich webových stránok, vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií.
Poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových služieb.
Poskytovatelia poštových služieb.
Poskytovatelia reklamných služieb.
Ako sa spracúvajú osobné údaje?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne a automatizovane. O všetkých spracovateľských činnostiach vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste subjektom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by sa vás podobne významne dotýkalo. Nevytvárame profily z vašich osobných údajov za účelom analýzy alebo predpovedania vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, polohy alebo vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je sledovanie správania návštevníkov webu za účelom sledovania ich preferencií aby ich obchodník mohol v budúcnosti osloviť s ponukou šitou na mieru práve im).

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, boli poučené a viazané mlčanlivosťou.

Aké sú práva dotknutých osôb?

Pre uplatnenie Vašich práv nás kontaktujte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené na začiatku týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva (články 15 až 21 GDPR):

Právo na prístup k osobným údajom.
Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Právo na prenosnosť údajov.
Právo namietať proti spracovaniu.
Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email: arpis@arpisltd.com

Taktiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov .sk/uoou.

Ako sa spracúvajú súbory cookie?

Spracované súbory cookie je možné rozdeliť podľa ich platnosti na:

dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostanú uložené vo Vašom prehliadači len dovtedy, kým prehliadač nezatvoríte,
trvalé cookies (tzv. perzistentné cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači po dlhú dobu, kým nevyprší ich životnosť alebo kým ich ručne nevymažete (doba ukladania cookies vo Vašom prehliadači závisí od nastavenia samotného cookies a nastavení vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

nevyhnutné, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
preferenčné, ktoré umožňujú našej webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré menia jej správanie alebo vzhľad (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie našej webovej stránky, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich uši
analytické, ktoré nám pomáhajú analyzovať vaše skúsenosti s našimi webovými stránkami (tzv. User Experience) a vďaka ktorým chápeme, ako našu webovú stránku používate.
reklama, ktorá vám umožňuje poskytovať ponuky alebo reklamy na základe vašich záujmov. Súbory cookie používané našimi poskytovateľmi služieb: Súbory cookie Google Adsense používame na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Zásady ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb si môžete pozrieť na https://policies.google.com/privacy

Informácie o tom, ako používate túto webovú stránku, sú zdieľané so službou Google Analytics. Zásady ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb si môžete pozrieť na https://policies.google.com/privacy

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo vymazať podľa vlastného uváženia – podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste zabránili ich ukladaniu. V tomto prípade však možno budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upraviť niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies

Používanie cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies v úvodných nastaveniach.

Spracúvajú sa aj údaje o deťoch?

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Preto zámerne nezhromažďujeme ich osobné údaje. Ak zistíme, že sme neúmyselne získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, podnikneme kroky na to, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, s výnimkou prípadov, keď si ich ponechanie vyžaduje platný zákon.

Záver

Právne predpisy a naša obchodná stratégia a súvisiace spôsoby spracúvania vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa rozhodneme aktualizovať tieto zásady, zverejníme zmeny na našej webovej stránke a o zmenách vás budeme informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípadoch, keď nám to ukladá zákon, Vás budeme vopred informovať. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami alebo používateľmi našej webovej stránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 

Posledná aktualizácia: 25.01.2023